Pamaldas stebėkime internetu:
riesesparapija.lt
(facebook)

Į bažnyčią ateikite

susitarę su klebonu 

(tel. 8686 91980): 
 

- asmeninei maldai;
- išpažinčiai;
- priimti šv. Komuniją.

 

 

This is a great place to tell people more about your special day and get them excited to celebrate.

More Info >

Big Title

 
SKELBIMAI, NAUJIENOS

GEGUŽINĖS PAMALDOS

 

SEKMADIENIAIS – 10.00.

ANTRADIENIAIS – 18.00 KETVIRTADIENIAIS – 18.00

 

* * *

 Gegužės 2 d. 10 val. meldžiamės už motinas Gegužės 3 d. 19 val. meldžiamės už mirusias motinas 

Painted Leaves 2
Prisikel.jpg

TAMSA NUGALĖTA - KRISTUS PRISIKĖLĖ

 

Švenčiame gražiausią ir didingiausią naktį – Velykų naktį, naktį , kurią nušvietė Kristaus prisikėlimas. 

Kaip ir kiekviena naktis, taip ir ši –  baigsis. Tačiau ši naktis –  ypatinga. Ji primena dvasines tamsybes. Jos  prasidėjo, kai žmogus padarė nuodėmę. Pagal Dievo sumanymą  turėjome būti aprengti šviesa – Dievo artumo ir išminties šviesa, bet dėl nuodėmės toji šviesa užgeso.  Kristus įžengė į mūsų nuodėmės naktį. Kristus nužengė į didžiausias tamsybes – kur žmogus labiausiai nutolęs nuo Dievo. Kur meilė ir gerumas – paniekinti ir ten sušuko: Mano Dieve, kodėl mane apleidai? (plg Mt 27,46) Pasirodė –  ir ten įmanoma šauktis Dievo ir ištarti: Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią (plg Lk 23,46). Ir Kalvarijos tamsybėse nušvito šviesa. Toji naktis dar nesibaigė, bet kiekvienas, kuris atsiveria Prisikėlimo žiniai, pajunta artėjančią dieną.

Velykų nakties tamsą ir šviesą patyrė jau egiptiečiai ir laisvėn išeinantys Izraelio vaikai.Išėjimo knygoje rašoma, kad Egipto kraštą buvo apgaubusi tokia tamsa, kad žmonės negalėjo vienas kito matyti, o ten, kur gyveno izraelitai - buvo šviesu.

Nuslinko naktis, prisiartino diena. Tad nusimeskime tamsos darbus. Apsiginkluokime šviesos ginklais.

Ženkime Kristaus švieson, kad matytume gyvenimo kelią. Kad suprastume gyvenimo prasmę. Kad mūsų gyvenimas būtų gražus ir mums būtų gera su kitais. O kitiems –  su mumis.

Kristus prisikėlė .Aleliuja. Gražių švenčių!

Prisik1.jpg

2021 m. VELYKOS

Didysis ketvirtadienis 
 

balandžio 1 d., 18.00

 

Paskutinės vakarienės

šv. Mišios (lt-pl)

 

 

 

 

Didysis penktadienis

balandžio 2 d., 18.00

 

Kristaus kančios pamaldos (lt-pl)

 

 

 

Velyknaktis

balandžio 3 d., 19.00 

 

Velykų Vigilijos apeigos

 (lietuvių ir lenkų kalbomis)

 

 

*   *   *

Vanduo, valgiai bus šventinami

didįjį šeštadienį nuo 18.00 iki 19.00, taip pat nuo 20.30 val.

*   *   *

Velykų sekmadienis

 

balandžio 4 d., 10.00 –  Šv. Mišios (lt)

                    

Visos pamaldos vyks nedalyvaujant tikintiesiems .

Kviečiame melstis įsijungus tiesioginę transliaciją www.riesesparapija.lt
 

DykSalv.jpg

Gavėnią pradedant

 

Vėl - gavėnia – 40 dienų atgailos, susikaupimo, gerų darbų ir maldos metas. Ir Jėzus praleido dykumoje 40 dienų. Ten nukeliauti Jį paakino Dvasia. Kai kurie vertėjai išvertė: Dvasia „išstūmė“ Jėzų į dykumą. Ką tik priėmęs Jono krikštą – solidarumo su žmonėmis ženklą, Jėzus toliau būna su mumis, nes mus myli. Ką reiškia toji dykuma? Dykuma – tai gundymų ir laisvės vieta. Dievas sukūrė mus laisvus. Dykuma – tai visas mūsų pasaulis ir gyvenimas, kuriame darome savuosius pasirinkimus. Jėzus išbuvo dykumoje 40 dienų ir buvo ten gundomas. 40 dienų – tai ir mūsų gyvenimas, kuriame esame išbandomi ir turime kovoti.

Gal įmanoma išvengti pagundų? Šv. Augustinas sako, kad gyvenimo piligrimystė neįmanoma be pagundų, o dvasinė pažanga daroma nugalint pagundas. Pergalė pasiekiama tik kovojant. Kristus tapo mumis, kai leidosi gundomas. Kristuje ir tu buvai gundomas, nes Kristus priėmė tavo kūną, o tau davė savo išganymą. Paėmė iš tavęs mirtį, o tau davė gyvenimą. Paėmė tavąsias pagundas, o tau davė savo pergalę.

Gyvenime susiduriame ne vien su eiliniais sunkumais, bet ir su Dievo ir savo priešu – melo kunigaikščiu, kuris elgiasi labai subtiliai – sakydamas ne visą, o tik pusę tiesos. Jei klausome Dievo žodžio, artėjame prie tiesos. Jei klausome velnio, esame apsupami melo ir klastos. Evangelija rašo, kad Jėzus buvojo su žvėrimis. Taip simboliškai vadinami žmonės. Pranašo Izaijo knygoje randame tokias mintis: šalia vilko patilps ėriukas, leopardas gulės prie ožiuko. Drauge ganysis veršis ir liūtas, juos sergėti galės mažas vaikas (plg. Iz 11). Čia kalbama ne apie zoologijos sodą, bet apie nesugyvenamus žmones, kuriuos pakeičia Dievo Dvasia. Kristus apsigyveno šalia mūsų, kad mus pakeistų.

Evangelistas taip pat mini, kad Kristui dykumoje tarnavo angelai t.y. Dievas mūsų neapleidžia – padeda per savo geruosius angelus. Evangelija taip pat sako, kad Jėzus ėmė skelbti Evangeliją t.y. nori, kad pasaulio dykuma virstų sodu. Ir mums sako: Atėjo metas. Todėl nesakykime: vėliau. Dievas dabar nori pakeisti mūsų gyvenimą. Ir mes keiskime savuosius nusistatymus. Žymus mokslininkas ir kunigas jėzuitas Tejaras de Šardenas sakė: Patalpink Dievą ir Jo karalystę savo minčių, savo siekių centre, ten, kur buvai išimtinai užsiėmęs savuoju „aš“.

Sėkmingos gavėnios – Dievas nori aplankyti ir mūsų gyvenimo dykumą!

 

Parengė mons. Edvardas

Ornamen.jpg

Pamaldas stebėkime internetu:
riesesparapija.lt
(facebook)

Į bažnyčią ateikite

susitarę su klebonu 

(tel. 8686 91980): 
 

- asmeninei maldai;
- išpažinčiai;
- priimti šv. Komuniją.

 

Painted Leaves 2

VASARIO 8-OJI PASAULINĖ MALDOS IR APMĄSTYMO APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS DIENA

 

 

Šiandien jau šešti metai minima popiežiaus Pranciškaus paskelbta Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Nuo pat savo pontifikato pradžios Šventasis Tėvas šiuolaikinės vergovės reiškiniui skiria didelį dėmesį, pabrėždamas būtinybę, viena vertus, pripažinti, kad šiuolaikinė vergovė egzistuoja naujais pavidalais ir yra įtraukusi milijonus asmenų, iš kitos pusės, nelikti abejingiems ir neveikliems.

 

 

VISUOTINĖ MALDA

 

Kun.

Brangūs broliai ir seserys, melskimės, kad Viešpats apsaugotų ir išlaisvintų prekybos žmonėmis aukas. Melskimės, kad jų artimieji neprarastų vilties ir tikėjimo.

                                                                                           PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.:

Meldžiamės už popiežių Pranciškų ir jo globojamą Šv. Mortos grupės iniciatyvą, vienijančią Bažnyčios ir Valstybės pastangas kovai prieš prekybą žmonėmis.

                                                                                        PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.:

Meldžiamės už visus žmones, kurie tapo prekybos žmonėmis aukomis, tegul Viešpats būna jų gydanti paguoda.

                                                                                            PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.:

Meldžiamės, kad visi asmenys, nukentėję nuo prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto sulauktų dosnios pagalbos.

                                                                                           PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.:

Meldžiamės, kad Bažnyčios bendruomenė ir visa visuomenė aktyviai prisidėtų prie kovos prieš prekybą žmonėmis.

                                                                                            PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.:

Meldžiamės už visų krikščioniškų ir socialinių organizacijų, valstybinių ir viešųjų įstaigų darbuotojus bei savanorius, kurie darbuojasi kovodami su prekybos žmonėmis reiškiniu.

                                                                                            PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.:

Meldžiamės, kad Viešpats perkeistų prekeivių, smurtautojų širdis ir suteiktų vilties atgauti laisvę tiems, kurie kenčia.

                                                                                            PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.:

Meldžiamės už pandemijos paliestuosius, už mirties akivaizdoje esančius žmones. Tegul Dievo artumas stiprina jų viltį bei suteikia jėgų jais besirūpinantiems artimiesiems ir medikams.                                                                      

PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

 

Kun.:

Viešpatie, išklausyk šiandienos mūsų maldas, padėk mums atpažinti gautas dovanas ir panaudoti jas visų gerovei, ypatingai tų, kurie patyrė išnaudojimą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.  

AMEN.

Pamaldų tvarka skelbiama naujienose

bei facebook paskyroje.

riesesparapija@gmail.com

tel.: 868691980, 852469355

  • facebook